Batožina

Pravidlá pre batožiny na lietadlách Slovenských aeroliniek.1. Všeobecné pravidlá:

1.1 Voľná batožina:

Každý cestujúci s nárokom na miesto, t.j. cestujúci vo veku nad 2 roky prepravovaný spoločnosťou Slovenské aerolínie a.s., má právo na bezplatnú prepravu batožiny (tzv. zapísaná batožina) o nasledujúcej hmotnosti:

 • 20 kg – cestujúci ekonomickej triedy (Y-class)
 • 30 kg – cestujúci obchodnej triedy (C-class)

1.2 Príručná batožina:

Ďalej má cestujúci nárok bezplatne prepravovať v kabíne lietadla príručnú batožinu, ktorá nesmie presahovať hmotnosť 5kg a rozmery 55+45+20cm (dĺžka, výška, šírka). Hmotnosť tejto kabínovej batožiny sa nezapočítava do celkovej hmotnosti zapísanej batožiny. Bezplatne sa taktiež prepravujú v kabíne lietadla aj nasledujúce predmety pre osobné použitie:

 • malá dámska kabelka
 • kabát
 • dáždnik alebo palica
 • fotoaparát, videokamera, ďalekohľad, laptop alebo mobilný telefón
 • košík pre prenos dieťaťa a jedlo pre dieťa (infant do 2 rokov) na dobu letu
 • barle a ortopedické prístroje pre invalidných cestujúcich
 • (skladací invalidný vozík bez akumulátorov a detský kočík sa bezplatne prepravujú v nákladových priestoroch lietadla)

Batožina, ktorá ma väčšiu hmotnosť ako je povolené, je prepravovaná podľa kapacitných možností dopravcu, za každý 1kg nadváhy je účtovaný poplatok za nadváhu podľa príslušných taríf.

1.3 Dôležité upozornenia

Skôr ako sa rozhodnete zobrať batožinu na prepravu, presvedčte sa, že je vhodným spôsobom uzamykateľná (napr.: batožina so zipsovým uzáverom by mala mať visiaci zámok). V prípade zistenia neoprávneného otvorenia batožiny, ktorá nebola uzamknutá, nebude možné takúto reklamáciu uznať.

Každá batožina musí byť označená menovkou s menom a adresou, prípadne aj telefónnym číslom. Odporúčame, aby ste batožinu označili okrem menovky, ktorá je vonku aj menovkou, ktorá sa bude nachádzať vo vnútri batožiny.

Všetky cenné a osobné predmety (napr.: šperky, fotoaparát, videokamera, peniaze, doklady, lieky, krehké predmety a pod.) Vám odporúčame zahrnúť do príručnej batožiny, ktorú si zoberiete zo sebou na palubu lietadla. Slovenské aerolínie a.s., nenesú zodpovednosť za cenné predmety, ktoré boli uložené v tzv. zapísanej batožine.

Pre lepšiu a bezpečnejšiu manipuláciu s batožinou, doporučujeme k preprave použiť taký typ batožiny, ktorý zabezpečuje priestrannosť, ľahkosť a súčasne dostatočnú pevnosť a nepremokavosť.
Cestujúci nemôže prepravovať nebezpečný náklad špecifikovaný internými pravidlami spoločnosti.

Z bezpečnostných dôvodov, môže letecká spoločnosť Slovenské aerolínie a.s., odmietnuť prepravu batožiny, ktorá môže ohroziť bezpečnosť letu, osôb alebo majetku. Rovnako môže byť z prepravy vylúčená batožina, ktorá sa môže počas leteckej prepravy ľahko poškodiť alebo ktorej obal je nevyhovujúci.

2. Špeciálna batožina

Tieto pravidlá sa týkajú prepravy batožiny na charterových letoch spoločnosti Slovenské aerolínie a.s. O pravidlách na pravidelných linkách Vám informácie radi poskytneme na predajných miestach našej spoločnosti.

2.1 Športové potreby

Na charterových letoch spoločnosti Slovenské aerolínie a.s., môže cestujúci za vopred určených cenových podmienok a za predpokladu voľného priestoru v nákladovej časti lietadla po naložení voľnej batožiny všetkých cestujúcich prepraviť aj nasledujúce športové vybavenie:

 • 1 spací vak
 • 1 batoh (ktorý nie je zahrnutý vo voľnej batožine)
 • 1 pár lyží, vrátane 1 páru palíc a 1 páru lyžiarskych topánok alebo 1 ks snowboardu a 1 páru topánok
 • 1 vak s golfovým vybavením vrátane 1 páru golfových topánok
 • 1 vak v tvare valca, stiahnutý a upevnený len na jednej strane
 • 1 bicykel /bez motora/ s tým, že pneumatiky sú vypustené, riadidlá sú stočené pozdĺžne, pedále odmontované a bicykel je zodpovedajúcim spôsobom zabalený
 • 1 pár štandardných vodných lyží alebo 1 slalomová vodná lyža
 • 1 komplet potápačskej výstroje, vhodne zabalený, fľaše nesmú byť pod tlakom. (Službukonajúci prevádzkar má právo skontrolovať, či sú fľaše prázdne. V prípade, že nie sú, je možné odmietnuť ich prepravu.)
 • 1 prenosný hudobný nástroj nepresahujúci dĺžku 100 cm, vhodne zabalený
 • športové zbrane Pozn.: Preprava zbraní podlieha platným ustanoveniam o preprave nebezpečného nákladu a musí byť vopred schválená dopravcom.
 • 1 surf

Ceny za prepravu sú stanovené dopravcom nasledovne:

 • podľa bodu 1-9: 1 000,-Sk/ks
 • 10-11: 2 000,-Sk/ks

2.2 Živé zvieratá

Živé zvieratá sú prepravované za nasledujúcich podmienok:

 • zviera musí byť sprevádzané cestujúcim starším ako 12 rokov
 • zvieratá musia byť prepravované v pevne uzavretom a dostatočne silnom koši, alebo v zvláštnej klietke s pevným dnom, ktorú si musí cestujúci zaobstarať sám
 • každé zviera musí mať veterinárny a očkovací preukaz (max. 1 mesiac starý)
 • zviera musí byť upokojené miernymi uspávacími alebo utlmujúcimi prostriedkami
 • zvieratá sa prepravujú prevažne v nákladovej časti lietadla

Domáce zviera môže byť prepravované aj v kabíne lietadla, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • v kabíne lietadla sa môže prepravovať max. 1 zviera
 • kapitán lietadla ako aj ostatní pasažieri nesmú mať námietky
 • rozmery schránky zo zvieraťom nepresahujú 30x40x40 cm a celková hmotnosť nepresiahne 5 kg
 • zviera nesmie byť na obtiaž ostatným cestujúcim (hluk, zápach) a je pevne uzavreté v klietke
 • slepecký pes, ktorý doprevádza slepého cestujúceho sa prepravuje zdarma

Tieto pravidlá sú len časťou podmienok, za ktorých je batožina prepravovaná ako na pravidelných tak aj na charterových linkách našej spoločnosti. V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte naše predajné miesta.(link na 8.1 – Predajné miesta)

Stratená batožina

(Ako postupovať pri strate batožiny)

Jednou z mála nepríjemností pri leteckej preprave cestujúcich, ktorá sa pri zložitom procese kontroly a odbavenia cestujúcich a ich batožiny môže vyskytnúť, je strata prípadne poškodenie batožiny.

Čo robiť v prípade zistenia straty, poškodenia batožiny?

V prvom rade kontaktujte ohľadom danej udalosti pracovníka reklamačného oddelenia na letisku, prípadne zástupcu Slovenských aerolínií. Títo pracovníci Vám budú všestranne nápomocní a podrobne Vás oboznámia s ďalším postupom. V ich prítomnosti bude s Vami spísaný PIR (Property Irregularity Report) – Zápis o strate, poškodení batožiny. Na základe uvedeného zápisu bude vyhlásené celosvetové pátranie po Vašej batožine. Zápis okrem iného obsahuje podrobné údaje o stratenej batožine, prípadne jej poškodení a kontaktnú adresu poškodeného. Originál tohto dokumentu bude tiež slúžiť ako doklad pre uplatnenie si náhrady za škodu spôsobenú stratou/poškodením batožiny.

V prípade, že nedoručená batožina obsahovala veci osobnej potreby a poškodený cestujúci ďalej nepokračuje do miesta svojho bydliska a nie je predpoklad že batožina príde do miesta určenia v ten istý deň, vzniká cestujúcemu nárok na jednorazovú výpomoc.

Po nájdení stratenej batožiny bude cestujúci kontaktovaný pracovníkom reklamačného oddelenia a batožina bude doručená na adresu uvedenú v PIRe, prípadne inak po dohode s kompetentným pracovníkom. Ak je pátranie neúspešné aj po 21 dňoch od jeho začiatku, cestujúcemu vzniká nárok na náhradu spôsobenú stratou batožiny. Na základe Varšavského dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave a príslušných IATA rezolúcií je zodpovednosť dopravcu limitovaná sumou 20 USD za každý kilogram úbytku batožiny.

Či sa jedná o stratu, poškodenie alebo stratu časti obsahu batožiny, každý z týchto prípadov je vlastne poistnou udalosťou, ktorá bude riešená v spolupráci s poisťovňou.

Pri uplatňovaní si náhrady za stratenú/poškodenú batožinu je pre bezproblémovú likvidáciu poistnej udalosti dôležité dodať všetky potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o náhradu škody
 • Originál (kópiu) letenky + batožinový lístok
 • PIR – originál zápisu o strate, poškodení batožiny
 • Iné doklady potvrdzujúce hodnotu stratenej/poškodenej batožiny
 • Účet za opravu, prípadne doklad o neopraviteľnosti batožiny

V prípade dodania všetkých podkladov bude uplatnenie si náhrady za vzniknutú škodu vyriešené k spokojnosti poškodeného.