Pokyny pre cestujúcich lietadlom

Každá pravidelná i nepravidelná vnútroštátna a medzinárodná doprava cestujúcich, batožiny a tovaru sa vykonáva v súlade s „Podrobnými prepravnými podmienkami pre cestujúcich, batožinu a tovar v leteckej doprave“. Nasledujúce informácie sú všeobecného charakteru a neobsahujú všetky podmienky, za ktorých sa realizuje doprava cestujúcich spoločnosťou Slovenské aerolínie, a. s.. Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na našich predajných miestach v Bratislave, Košiciach a Moskve.Zaistenie miesta

Cestujúcemu sa odporúča zaistiť si miesto v lietadle v dostatočnom časovom predstihu. Objednávky miest sa prijímajú na predajných miestach Slovenských aerolínií, a. s. a v jednotlivých cestovných agentúrach; zaistenie miesta v lietadle je bezplatné. Miesto je pevne zaistené až po vystavení platnej letenky na príslušný let, dokladov „Príkaz na úhradu“ alebo „Oznámenie o predplatenom cestovnom“ (PTA) s uvedením pevne zaisteného miesta. Slovenské aerolínie, a. s. nezaručujú, že bude cestujúcemu pridelené v lietadle určité zvolené miesto.

Zrušenie pevne zaisteného miesta

Pokiaľ cestujúci nemôže využiť zaistené miesto, odporúčame čo najskôr požiadať o jeho zrušenie. Cestujúci môže stornovať zaistené miesto do dátumu limitu, dohodnutého pri tvorbe rezervácie. Takéto stornovanie je bez poplatku. Pokiaľ cestujúci nekontaktuje leteckú spoločnosť do daného limitu, rezervácia je automaticky zrušená.

V prípade zrušenia miesta, keď je letenka už vystavená, musí byť zrušenie uskutočnené najneskôr 2 hodiny pred odletom. V tomto prípade môže byť za nepoužitie alebo zrušenie pevne zaisteného miesta vybraný stornovací poplatok za podmienok stanovených predpisom dopravcu alebo príslušného tarifu.

Platnosť letenky

Letenka platí 1 rok odo dňa nastúpenia cesty a ak nebol použitý ani jeden z letových kupónov, potom odo dňa vystavenia letenky, pokiaľ podmienky použitého tarifu nestanovujú kratšiu dobu. Každý letový kupón oprávňuje k doprave v deň a pre let, na ktoré bolo rezervované miesto. Ak je letenka vystavená bez dátumu letu, môže byť pre cestujúceho zaistené miesto iba podľa priestorových a nakladacích možností požadovaného letu.

V prípade odcudzenia, sfalšovania alebo straty letenky môže byť cestujúcemu vystavený duplikát pôvodnej letenky. Cestujúci je však povinný uhradiť náklady, spojené s vystavením duplikátu a ďalej sa písomne zaručiť, že spoločnosti Slovenské aerolínie, a. s. uhradí prípadné škody a straty, ktoré by mohli vzniknúť zneužitím pôvodného dokladu.

Taxy a poplatky

Okrem cestovného za dopravu je cestujúci povinný zaplatiť ďalšie poplatky a taxy. Letiskové poplatky v SR sa platia pri vystavení letenky alebo PTA.

Cestovné náležitosti

Pred samotným letom odporúčame cestujúcim skontrolovať si platnosť pasu, zaobstarať si všetky potrebné cestovné a zdravotné doklady a riadne si vybaviť pasové, vízové a zdravotné formality, predpísané krajinou odletu, transferu a príletu. Spoločnosť Slovenské aerolínie, a. s. nezodpovedá za škody alebo výdaje, ktoré vzniknú cestujúcemu pri nedodržaní uvedených povinností. Zároveň má letecká spoločnosť oprávnenie skontrolovať všetky cestovné doklady a náležitosti.

Vybavenie cestujúcich pred odletom

Cestujúci sa musí dostaviť k vybaveniu a k splneniu všetkých požadovaných formalít a vybavovacích procedúr včas, najneskôr však 30 minút pred plánovaným odletom. Ak sa cestujúci nedostaví k vybaveniu včas, ak nemá potrebné doklady alebo nie je spôsobilý vykonať let, má spoločnosť Slovenské aerolínie, a. s. právo zaistené miesto zrušiť.

Cestujúci za zvláštnych podmienok

Cestujúci za zvláštnych podmienok sú prepravovaní podľa podmienok, stanovených dopravcom. Doprava cestujúcich, ktorým vzhľadom na telesné a duševné zdravie či vek hrozí pri doprave nebezpečná ujma na zdraví alebo iná škoda, je vykonaná za podmienky, že Slovenské aerolínie, a. s. za takúto ujmu na zdraví ani za škodu na veciach, ktoré má cestujúci so sebou, nenesú zodpovednosť.

chorí a ťažko pohybliví cestujúci – preprava musí byť vopred dohodnutá a potvrdená spoločnosťou Slovenské aerolínie, a. s.. Zároveň je potrebné predložiť na predpísanom formulári potvrdenie ošetrujúceho lekára, že je cestujúci schopný leteckej dopravy.

deti – musia cestovať len v sprievode osoby, ktorá je staršia ako 12 rokov. Deti vo veku od 8 do 12 rokov môžu cestovať samy za predpokladu, že Slovenské aerolínie, a. s. obdržia písomné uistenie na predpísanom formulári, že deti budú na letisku odletu doprevádzané dospelou osobou a že iná dospelá osoba bude deti čakať na letisku miesta určenia.

nastávajúce matky – pri doprave tehotných žien sa vyžaduje predloženie písomného potvrdenia ošetrujúceho lekára, uvedeného na predpísanom formulári, že žena môže bez rizika využiť leteckú dopravu. Po 34. týždni tehotenstva sa letecká doprava nedoporučuje; realizuje sa len na vlastné riziko ženy a dieťaťa, pričom sa letecká spoločnosť Slovenské aerolínie, a. s. zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Spoločnosť má zároveň právo po tejto dobe dopravu tehotnej ženy odmietnuť.

Formuláre, predpísané pre dopravu cestujúcich za zvláštnych podmienok, je možné si vyzdvihnúť na predajných miestach leteckej spoločnosti Slovenské aerolínie, a. s.

Mobilné telefóny a iné elektronické prístroje

Na palube lietadiel Slovenských aerolínií, a. s. je z bezpečnostných dôvodov počas celého letu zakázané používať mobilné telefóny a iné elektronické prístroje (notebook, CD prehrávač a i.). Porušenie zákazu môže byť pokutované. Pre ďalšie informácie kontaktujte predajné pulty Slovenských aerolínií, a. s..

Letový poriadok

Spoločnosť Slovenské aerolínie, a. s. môže bez predchádzajúceho oznámenia použiť iný typ lietadla alebo sa nechať zastúpiť iným dopravcom. Z vážnych dôvodov (poveternostné podmienky, technické dôvody a pod.) môže let odložiť, zrušiť, ukončiť alebo preložiť iným smerom bez toho, aby jej z toho plynula akákoľvek zodpovednosť, okrem zodpovednosti zaistiť cestujúcim dopravu inými lietadlami alebo inými dopravnými prostriedkami alebo vrátiť cestovné.

Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia, pričom spoločnosť Slovenské aerolínie, a. s. nezodpovedá za nepriame a nasledovné škody.

Zmena dopravy

v prípade zmeškania spoja alebo presmerovania cesty z dôvodov nezavinených cestujúcim, bude cestujúcemu poskytnutá náhradná doprava alebo vrátené cestovné;

v prípade, že knihovaný cestujúci nebol prijatý z dôvodu nedostatku kapacity, bude mu poskytnutá príslušná náhrada stanovená predpismi spoločnosti Slovenské aerolínie, a. s.;

ak je let zrušený alebo mešká vplyvom okolností, ktoré sú mimo kontroly Slovenských aerolínií a letecká spoločnosť nie je schopná zaistiť vopred potvrdené miesto, cestujúci nemôže vystúpiť na vopred stanovenom alebo konečnom mieste určenia alebo pokiaľ okolnosti spôsobia, že cestujúci zmešká rezervované spojenie, je letecká spoločnosť povinná buď:

dopraviť cestujúceho pravidelnou linkou, na ktorej je voľné miesto,
presmerovať cestujúceho do konečného miesta určenia vyznačeného na letenke alebo platný úsek pravidelnej linky alebo prepraviť cestujúceho pravidelnou linkou iného leteckého dopravcu alebo zaistiť pre cestujúceho pozemnú dopravu. Ak čiastka za cestovné, platba za nadpočetnú batožinu a iné služby spojené so zmenou cesty prekročí hodnotu zaplatenej ceny letenky alebo jej časť, nebude letecká spoločnosť od cestujúceho požadovať dodatočné cestovné alebo iné poplatky a vyplatí cestujúcemu rozdiel, pokiaľ cestovné a poplatky za zmenenú cestu budú nižšie,
vráti zaplatenú cenu letenky v súlade s ustanovením Podrobných prepravných podmienok pre cestujúcich, batožinu a tovar v leteckej doprave a nebude už mať voči cestujúcemu žiadne ďalšie záväzky, čím sa rušia akékoľvek ďalšie záväzky voči cestujúcemu;

spoločnosť Slovenské aerolínie, a. s. nezodpovedá za chyby a opomenutie v letovom poriadku alebo iných informáciách, poskytnutých zamestnancom alebo agentom dopravcu o dátach a časoch odletov či príletov a o prevádzke lietadiel s výnimkou prípadov, kedy si je dopravca vedomý, že jeho jednaním alebo opomenutím nastane pravdepodobne škoda.

Zoznam zakázaných predmetov

Cestujúcim nie je povolené mať pri sebe vo vyhradenom bezpečnostnom priestore letísk a na palube lietadla nasledujúce predmety:

a) Strelné zbrane a zbrane
Akýkoľvek predmet ktorý umožňuje, alebo sa tak javí, vystreliť náboj alebo spôsobiť zranenie, vrátane:
-všetky strelné zbrane (pištole, revolvery, pušky, brokovnice, atď.)
– repliky a imitácie strelných zbraní
– súčiastky strelných zbraní (vynímajúc teleskopické zameriavače a mieridlá)
– vzduchové pištole, pušky a brokové pušky
– signálne pištole
– hračkárske zbrane všetkých druhov
– značkovacie zbrane
– priemyselné šípkové a klincové zbrane
– luky
– praky
– zbrane vystreľujúce harpúny a ostré predmety
– zbrane na humánne utratenie zvierat
– omračujúce alebo ochromujúce zariadenia, napr. paralyzér
– zapaľovače javiace sa ako zbraň

b) Zahrotené/brúsené zbrane a ostré predmety
– ostré alebo brúsené predmety schopné spôsobiť zranenie, vrátane:
– rôzne druhy sekier
– šípy a šípky
– horolezecké stúpacie železá (mačky)
– harpúny a oštepy
– nástroje na drvenie/sekanie ľadu
– korčule na ľad
– uzamykateľný alebo vyskakovací nôž bez ohľadu na dĺžku čepele noža
– nože, vrátane ceremoniálnych (obradných, zberateľských, slávnostných) nožov, s dĺžkou čepele viac ako 6cm, vyrobených z kovu alebo iných materiálov dostatočne pevných na použitie ako potencionálnej zbrane
– sekáč na mäso
– mačety
– voľné žiletky a britvy (okrem jednorázových holiacich strojčekov so žiletkou v puzdre)
– šable, meče a kordy ukryté v palici
– skalpely
– nožnice s ostrím dlhším ako 6 cm
– lyžiarske a vychádzkové/turistické palice
– vrhacie hviezdice
– remeselnícke nástroje potencionálne použiteľné ako ostré alebo brúsené zbrane, napr. vrtáky všetkých druhov, skrutkovače, páčidlá, kladivá, kliešte, kľúče na skrutky/ skrutkové kľúče, spájkovacie lampy.

c) Tupé predmety
– všetky tupé predmety schopné spôsobiť zranenie, vrátane:
– bejzbólové a softbalové pálky
– palice, obušky – pevné alebo pružné, napr. kyjak, stojanové nočné svietniky
– golfové palice
– hokejky
– kajakárske a kanoistické veslá
– športové dosky na kolieskách (skejtbordy)
– biliardové, gulečníkové tága
– rybárske prúty
– výstroj bojových umení, napr. boxery, športové palice/kyjaky, cepy, skľučovadlá.

d) Výbušné a horľavé látky
– všetky výbušné alebo vysoko horľavé látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie cestujúcich a posádky alebo pre bezpečnosť lietadla a majetku, vrátane:
– strelivo, munícia a náboje
– výbušné hlavice
– detonátory a rozbušky
– výbušniny a výbušné zariadenia
– repliky alebo napodobeniny výbušných materiálov alebo zariadení
– míny a iné výbušné vojenské materiály
– granáty všetkých typov
– plyny a plynové nádoby, napr. butan, propan, acetylén, kyslík – vo veľkých množstvách
– ohňostroje, svetlice vo všetkých podobách a iná pyrotechnika vrátane zábavnej a hračkárskej
– iné ako bezpečnostné zápalky
– dymotvorné nádoby a zásobníky
– horľavé tekutiny, napr. benzín, nafta, kvapalný zapaľovač, alkohol, etanol
– aerosólové sprejové farby
– terpentín a rôzne druhy riedidiel
– alkoholické nápoje prevyšujúce 70 % objemových jednotiek

e) Chemické a jedovaté látky
Všetky chemické alebo jedovaté látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie cestujúcich a posádky alebo bezpečnosť lietadla a majetku, vrátane:
– kyseliny, žeraviny, napr. vytekajúce “mokré” batérie
– leptavé alebo bieliace látky, napr. ortuť, chlór
– omračujúce spreje, napr. slzotvorný plyn, koreninový sprej, slzný plyn
– jedy
– nákazlivé alebo biologicky nebezpečné materiály, napr. infikovaná krv, baktérie a vírusy
– materiál schopný spontánneho vzplanutia alebo horenia
– hasiace prístroje

Zakázané predmety v podanej (zapísanej) batožine

– nasledujúce predmety nesmú byť umiestnení v podanej (zapísanej) batožine:
– výbušniny, vrátane dotonátorov, rozbušiek, granátov a mín
– plyny: propán, bután
– horľavé kvapaliny, vrátane benzínu a metanolu
– horľavé hmoty a reaktívne látky, vrátane magnézia, zapaľovacích lámp, ohňostrojov, svetelných rakiet
– okysličovadlá a organické peroxidy, vrátane bieliacich rpztokov, súprav na opravu karosérie vozidla
– toxické alebo infekčné látky, vrátane potkanieho jedu, infikovanej krvi
– rádioaktívne materiály, vrátane medicínskych alebo komerčných izotopov
– leptadlá, vrátane ortuti, vozidlových batérií
– súčiastky palivového systému vozidiel, ktoré obsahujú palivo